Teczka przedszkolaka w przedszkolu niepublicznym

0

Jakie dokumenty musi zawierać teczka przedszkolaka w przedszkolu niepublicznym z uprawnieniami placówki publicznej? Jaki jest zakres pomocy świadczonej wychowankowi przez placówkę?

Do placówki niepublicznej z uprawnieniami placówki publicznej mają zastosowanie przepisy w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Wymagają one, by przedszkole, szkoła i placówka gromadziły, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza (Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r § 19).

Teczka przedszkolaka w przedszkolu niepublicznym fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

O zatrudnieniu specjalistów w przedszkolu niepublicznym decyduje osoba prowadząca przedszkole. Statut placówki musi określać, jakich specjalistów przedszkole zatrudnia. Nie jest możliwa odmowa udzielenia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dlatego uzasadnione jest stosowanie w przedszkolu niepublicznym przepisów rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych, w zakresie dotyczącym pomocy udzielanej dziecku.

ROZPOZNAWANIE UZDOLNIEŃ, ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB DZIECI

Nauczyciele i specjaliści prowadzą w przedszkolu badania i działania diagnostyczne mające na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tych zainteresowań i uzdolnień. Ustalane są także indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i planuje się sposoby ich zaspokojenia, w szczególności – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

DOKUMENTACJA BADAŃ I CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH

Na podstawie wyników prowadzonych badań i działań diagnostycznych powstaje w przedszkolu dokumentacja . Tworzy się ją na podstawie badań i czynności uzupełniających prowadzonych w przedszkolu, w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza. Dokumentacja zawiera:

  • kartę indywidualnych potrzeb,
  • plan działań wspierających,
  • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  • informację dla rodziców o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • arkusz ewaluacyjny udzielanej uczniowi pomocy uzupełniany w końcówce roku szkolnego,
  • opinie wystawiane dzieciom przez nauczycieli (wymagane są m.in. przy kierowaniu dzieci na badania do poradni ),
  • „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” (wydawana rodzicom do 30 kwietnia w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły).

Działania przedszkola muszą uwzględniać dokumentację poradni psychologiczno- pedagogicznej udostępnioną przez rodziców. Są to opinie i orzeczenia dotyczące: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania, będące podstawą podejmowania działań pedagogicznych w przedszkolu.

Ustawy, które warto poznać

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.) – § 19.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487).
Teczka przedszkolaka w przedszkolu niepublicznym
5 (100%) Głosy: 2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code