Jak dochodzić swoich praw w zapłacie czesnego?

0

Stosunek prawny łączący rodziców dziecka z prywatnym przedszkolem lub żłobkiem często wynika z zawartej umowy o świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczych. Dla celów dowodowych umowa powinna być zawarta na piśmie.

Jak dochodzić swoich praw w zapłacie czesnego fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zdarza się jednak, że pomiędzy stronami takiej umowy powstaje spór nie tylko co do treści umowy, ale również w zakresie wzajemnych praw i obowiązków z łączącego ich stosunku cywilnoprawnego.

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORU

Niejednokrotnie spory w takim stosunku zobowiązaniowym dotyczą zaległości lub w ogóle braku zapłaty czesnego przez rodziców dziecka, które uczęszcza do prywatnego żłobka lub przedszkola. Co do zasady, w pierwszej kolejności strony powinny dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Oznacza to, że mogą zawrzeć porozumienie bądź ugodę. Treść tej ugody nie powinna być niezgodna z przepisami prawa. Forma takiej ugody może być dowolna. Powinna jednak być zawarta na piśmie. W treści ugody można wskazać różne sposoby zabezpieczenia ewentualnej spłaty zadłużenia przez osobę zobowiązaną. Jeśli zawarcie ugody lub porozumienia z jakiś względów okaże się niemożliwe lub bezskuteczne, strona egzekwująca zaległości w czesnym powinna wysłać do dłużnika (strony zlecającej usługę – w podanym przykładzie będzie to rodzic dziecka/opiekun prawny) przedsądowe wezwanie do zapłaty, ze wskazaniem, iż w przypadku braku zapłaty w określonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie sądowe. W wezwaniu do zapłaty należy określić nie tylko termin zapłaty, ale również miejsce spełnienia świadczenia, np. rachunek bankowy wierzyciela oraz kwotę zaległości wraz z informacją, jaka jest podstawa zadłużenia (np. określenie konkretnych miesięcy, za które powstała zwłoka w zapłacie czesnego). Wezwanie do zapłaty powinien podpisać organ reprezentujący wierzyciela, np. zarząd w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo jednoosobowy przedsiębiorca tj. osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEiDG. Wierzyciel może również udzielić pełnomocnictwa innej osobie lub podmiotowi do prowadzenia windykacji w jego imieniu. Pełnomocnictwo takie może być udzielone profesjonalnemu pełnomocnikowi, którym będzie np. adwokat, radca prawny lub upoważnić do egzekwowania firmę windykacyjną, windykatora. Zawierając umowę o świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczych warto rozważyć ewentualne określenie w treści umowy zakresu i czasu trwania etapu przedsądowego. Oznacza to, iż można przeanalizować ewentualne określenie – w treści umowy – termin po upływie którego, nastąpi wszczęcie postępowania sądowego (np. wprowadzenie zapisu, iż po dwukrotnym, bezskutecznym wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową).

Jak dochodzić swoich praw w zapłacie czesnego
fot. Fotolia.com

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

W przypadku bezskuteczności przedsądowych wezwań do zapłaty, właściciel prywatnego przedszkola w celu dochodzenia swoich praw może wystąpić na drogę sądową z pozwem o zapłatę. Przed wystąpieniem z powództwem o zapłatę, może uprzednio złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej strony zobowiązanej do zapłaty. Jeśli w trakcie posiedzenia pojednawczego, strony dojdą do porozumienia, zostanie zawarta przed sądem ugoda.

Warto mieć na uwadze, iż w 2016 roku weszła w życie nowelizacja m.in. ustawy kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą w pozwie należy wskazać „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia” (Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10.09.2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 1595). Zatem polubowne sposoby rozwiązywania sporów stanowią istotną próbę ich rozwiązania, zwłaszcza z punktu widzenia dalszego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Składając pozew o zapłatę do sądu powszechnego (sądu rejonowego lub sądu okręgowego w zależności od wysokości zaległości w zapłacie), powód (strona dochodząca należności) określa w nim stronę pozwaną, wartość przedmiotu sporu, dokładną treść żądania np. oznaczoną kwotę pieniężną, informację o próbie mediacji, o której mowa wyżej oraz opis okoliczności sprawy. Jeśli po wydaniu i uprawomocnieniu się wyroku sądu, zasądzającego na rzecz powoda określoną kwotę, pozwany nadal nie dokona zapłaty, powód może skierować sprawę do komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Jak dochodzić swoich praw w zapłacie czesnego?
Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code