Jak uzyskać dofinansowanie na założenie i prowadzenie placówki opieki nad dziećmi

3

W lutym karuzela dofinansowań znowu się zakręci. Sprawdź, jak zdobyć dodatkowe pieniądze na prowadzenie twojej placówki.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie i prowadzenie placówki opieki nad dziećmi
© Wojciech Sobiech – Fotolia.com

Powiadają, że w interesach najlepiej liczyć na siebie samego. Dużo w tym racji, ale żłobek, instytucja przecież opiekuńcza, również może potrzebować wsparcia. Nie tylko przy zakładaniu, ale też gdy już funkcjonuje. Decydując się na prowadzenie żłobka, trzeba się więc rozejrzeć, gdzie można znaleźć dodatkowe pieniądze.

Jeszcze całkiem niedawno kierunek poszukiwań był prosty: Unia Europejska

Unia duża i bogata, to na mały żłobek pieniądze powinna znaleźć. I znajdywała. W latach 2007– 2013 np., pozyskane pieniądze wolno było przeznaczyć m.in. na budowę lub przebudowę obiektów, innej infrastruktury, a także zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia placówek dla najmłodszych dzieci (chodziło o placówki, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat trzech, tj. przede wszystkim żłobki lub kluby dziecięce).
Warunkiem otrzymania dotacji unijnej na prowadzenia żłobka było napisanie dobrego wniosku i przystąpienie do konkursu. O dofinansowanie mogły się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Minimalna kwota wsparcia dla projektu wynosiła 50 tys. zł, maksymalna – 800 tys. Poziom dofinansowania projektów wynosił maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych projektu.
Jak będzie w tym roku? Czy znów pojawią się pieniądze unijne? Nie można tego wykluczyć, ale pewności brak. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Innymi słowy: sięgać do informacji, dostępnych np. na stronie eurodotacje.info albo www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Można też pytać we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. Nawet jeśli nie uzyska się informacji bezpośrednio, to można oczekiwać, że zostanie się skierowanym pod właściwy adres.

Jak uzyskać dotacje i dofinansowanie?

Żłobek
Podmioty uprawnione do prowadzenia żłobka mogą ubiegać się o pomoc finansową z budżetu państwa. Od kilku lat realizowany jest program ,,Maluch“, który dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem żłobków i klubików dziecięcych. Dotacja celowa może wynosić aż 80% kosztów realizacji zadania (wkład własny podmiotu wynosi 20%). W programie można wziąć udział także, gdy placówka dostała już wsparcie ze środków unijnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w ministerstwie: www.zlobki.mpips.gov.pl
Podmioty prywatne mogą także ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy, przyznawaną na każde dziecko objęte opieką. Wysokość i zasady jej ustalania określa rada gminy w drodze uchwały, której wydanie nie jest obowiązkowe. Gmina może określić warunki, których spełnienie jest konieczne w celu otrzymania dotacji. Dotacja na prywatny żłobek jest niezależna od tego, czy rodzice dziecka pracują, czy nie. Nie jest też uzależniona od rzeczywistego uczestnictwa malucha w zajęciach.

Przedszkole
Osoby chcące założyć przedszkole mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Kapitał Ludzki. Jeżeli infrastruktura niezbędna do prowadzenie przedszkola jest gotowa, można starać się o wsparcie na prowadzenie przedszkola. Środki powinny być przeznaczone głównie na wynagrodzenia kadry, zajęcia dla dzieci itd. Jedynie do 10%. wartości całego przedsięwzięcia mogą stanowić wydatki na meble, zabawki itp. Aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej lub edukacyjnej. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w drodze konkursowej. Nabory wniosków ogłaszane są odrębnie w poszczególnych województwach, które mogą określać szczegółowe warunki wnioskowania. Za organizację konkursów i wybór projektów w poszczególnych województwach odpowiadają różne instytucje, najczęściej Wojewódzkie Urzędy Pracy bądź Urzędy Marszałkowskie. Terminy przyjmowania wniosków i zasady starania się o wsparcie są także różne w każdym z województw. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się realizacją wsparcia znajdują się pod adresem www.efs.gov.pl
Budowa, rozbudowa i modernizacja placówki przedszkolnej może być dofinansowana z Regionalnych Programów realizowanych w województwach, jednak w 2014 roku żadnego tego typu działania nie zaplanowano, nie wiadomo jeszcze, jak będzie w roku 2015.
Dofinansowanie może wynieść do 85% . Podmioty muszą wnieść wkład własny w wysokości od 1,5% do 15% wartości projektu oraz zaznaczyć w projekcie, które koszty zostaną sfinansowane w ramach tego wkładu. Wkładem własnym nie musi być gotówka, można np. przekazać lokal.

Jeśli nie Unia, to kto? A czemuż by nie samorząd lokalny?

Pod koniec sierpnia 2014 r. prezydent Gliwic ogłosił II edycję „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w 2014 roku”. Na dofinansowanie dla żłobków niepublicznych (które można przeznaczyć na tzw. koszty kwalifikowane, czyli np. wynagrodzenia dla opiekunów, opłaty za media, pomoce dydaktyczne) przeznaczył 135 tys. zł. O dotację mogły ubiegać się placówki wpisane do miejskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Art. 60 „ustawy żłobkowej” stanowi, że podmioty prowadzące żłobek mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy. Być może w tym roku również będą takie możliwości.

Art. 8.
1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: 1) gminy; 2) osoby fizyczne; 3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych.
3. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10.
(…) Art. 60.
1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.
Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, określa rada gminy w drodze uchwały.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jeśli nie samorząd, to może rząd?

W ub. roku do 734 placówek z 350 gmin trafiło dofinansowanie z programu „Maluch 2014” – informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Łącznie na ten cel przeznaczono 101 mln zł. Dzięki wsparciu MPiPS powstały 53 nowe żłobki i kluby dziecięce, łącznie dla ponad 2 tys. dzieci. O pieniądze z tego programu, przewidującego dofinansowanie nie tylko zakładania nowych placówek, ale też wsparcie funkcjonowania już istniejących, mogą się starać gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Można z niego skorzystać nawet, jeśli wcześniej otrzymało się już wsparcie ze środków unijnych. Jak podaje ministerstwo, dofinansowanie mogło wynieść nawet 80% kosztów projektu (nie więcej niż 300 zł miesięcznie na 1 dziecko). W zgłoszeniu można zawrzeć koszty związane m.in. z:

  • wynagrodzeniami dla opiekunów,
  • składkami,
  • najmem,
  • utrzymaniem lokalu,
  • wyżywieniem dzieci.

W lutym będzie wiadomo już dokładnie, jak i kiedy można składać wnioski. Już teraz natomiast wiadomo, że program „Maluch 2015” zostanie poszerzony – o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki lub prowadzenie już istniejących będą mogły się starać uczelnie wyższe – na ten cel ma być przeznaczone w 2015 r. co najmniej 10 mln zł.

Jak rozliczyć dotację?

Dotacja samorządowa, podobnie jak innego rodzaju dotacje, dopłaty, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, są dla niepublicznych żłobków i przedszkoli przychodem z działalności gospodarczej zwolnionym z PIT. Wyjątkiem są przychody związane z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Dotacja nie jest elementem wynagrodzenia za pracę i nie może być zaliczana jako wartość wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie i prowadzenie placówki opieki nad dziećmi
4.8 (95.38%) Głosy: 13

3 KOMENTARZE

  1. Na dzieci zawsze znajdą środki wsparcia finansowego. Od Unii, lokalne urzędy po prywatne firmy. Warto też szukać w różnych miejscach.

  2. pieniądze na dzieci są, ale trzeba dobrze ich szukać. czasami nie jest łatwo bo trzeba spełnić wiele wymagających kryteriów ale warto bo to dodatkowy budżet który pozwala na rozwój placówki czy dzieci. niestety brakuje jednego miejsca, gdzie łatwo było wyszukać takie dotacje.

  3. Z dofinansowaniem start placówki opiekującej się dzieci jet o wiele prostszy i warto poszukać dokładnie możliwości dofinansowania najlepiej „na własnym podwórku”czyli w lokalnym samorządzie.jeśli to nie wypali,to trzeba szukać dalej aż do skutku bo możliwości jest kilka.Można zasięgnąć porady u specjalistów od pozyskiwania środków unijnych,a oni także mogą nam pomóc w uzyskaniu dotacji unijnej,warto w tym temacie poświęcić tyle czasu ile będzie trzeba aby wybrać dotację czy dofinansowanie najlepsze dla nas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code