Żłobek to dobry pomysł na biznes

2

W Polsce działa obecnie około 400 prywatnych żłobków. A że wciąż miejsc w tego typu placówkach jest za mało w stosunku do potrzeb, otworzenie żłobka czy klubu dziecięcego może być strzałem w dziesiątkę.

© Gennadiy Poznyakov – Fotolia.com

Od kilku lat obowiązuje ustawa, dzięki której zwiększyła się lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia placówki opieki nad dziećmi do lat trzech: żłobków i klubów dziecięcych. Teraz założyć taką placówkę, oprócz gmin, mogą także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wszystkie zasady reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235).

Od czego zacząć?

Najpierw trzeba otworzyć własną działalność gospodarczą. We wniosku podaje się rodzaj prowadzonej działalności (np. opieka nad dziećmi). Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy wraz z dołączonym wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP, które będą niezbędne przy rejestracji żłobka w specjalnym rejestrze, obejmującym placówki, zapewniające opiekę dzieciom do lat trzech. Można także samemu udać się do urzędu statystycznego i skarbowego i później, z już nadanymi numerami, załatwiać pozostałe formalności.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Umieszcza się w nim nazwę placówki (lub imię i nazwisko właściciela), adres, numery NIP i REGON. Pisemny wniosek o wpis jest odpłatny. Ponadto placówka musi mieć opracowany statut i regulamin, które określą zasady jej funkcjonowania.
W przypadku osoby prawnej albo jednostki, która nie ma osobowości prawnej, należy przedłożyć dokument stwierdzający status podmiotu, nadanie numeru REGON i NIP oraz dokumenty potwierdzające spełnienie norm sanitarnych (konieczne zaświadczenie sanepidu). Dodatkowo należy dysponować zaświadczeniem o niekaralności.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy go prowadzącej.

© Gennadiy Poznyakov – Fotolia.com

Jakie kwalifikacje są konieczne?

Właściciel żłobka nie musi mieć specjalnych kwalifikacji. Jeżeli jednak zamierza prowadzić placówkę, musi wykazać się odpowiednimi umiejętnościami.
Dyrektor placówki ma posiadać wyższe wykształcenie, najlepiej pedagogiczne, oraz trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Może to także być osoba z wykształceniem średnim i pięcioletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dyrektor nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej lub mieć ją zawieszoną lub ograniczoną. Nie może również być dłużnikiem alimentacyjnym ani być skazany za przestępstwo umyślne.
Opiekunem dzieci może zostać pedagog opiekuńczo-wychowawczy, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca. Jeżeli pracownik ma wykształcenie średnie, powinien legitymować się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub ukończonym specjalistycznym, 280-godzinnym szkoleniem. Osoba, która będzie zajmowała się dziećmi, zostaje też (zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie) poddana badaniom sanitarno-epidemiologicznym.
Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Istnieją jednak wyjątki: gdy dziecko jest niepełnosprawne lub nie ukończyło roku, wtedy jeden opiekun przypada na pięcioro dzieci.

Dokumenty potrzebne do założenia żłobka

  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  • oświadczenie o numerze numer identyfikacji podatkowej – NIP;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • kopia opłaty, która pobierana jest za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  • wyciąg z rejestru publicznego, który potwierdza status podmiotu;
  • gdy żłobek zakłada osoba prywatna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, do wglądu dokument, który potwierdzi tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a także dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi.
Żłobek to dobry pomysł na biznes
4.8 (96.67%) Głosy: 12

2 KOMENTARZE

  1. zapotrzebowanie na placówki typu żłobek jest ciągle. placówki prywatne to dobry biznes. założenie takiej placówki formalnie nie wydaje się trudne, jednak bez spełnienia określonych wymagań prawnych, szkoleniowych jest niemożliwe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code