Zanim założysz żłobek – czy znasz wymogi sanpidu?

1

Prowadzenie żłobka wiąże się z wieloma wymogami, których spełnianie może być skontrolowane przez odpowiednie organy. Jedną z instytucji, która regularnie sprawdza placówki edukacyjne, a więc także żłobki niepubliczne i kluby, jest sanepid, czyli Państwowy Inspektor Sanitarny.

Zanim założysz żłobek – czy znasz wymogi sanpidu?

BEZPIECZNY LOKAL

Podstawowym zadaniem sanepidu jest kontrola placówki pod kątem jej bezpieczeństwa dla dzieci. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych, budynek, w którym przebywają dzieci musi być bezpieczny, musi również gwarantować higieniczne warunki pobytu. Bezpieczeństwo potwierdza m.in. komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej, higieniczne warunki – właśnie sanepid.

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy musi spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Oznacza to, że pomieszczenia muszą mieć odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych oraz wyposażenie minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Rozporządzenie mówi również o zapewnieniu dobrych warunków pobytu dzieci w placówce, co oznacza zadbanie o odpowiednią temperaturę powietrza, dostęp do toalet czy przypisanie do dziecka leżaczków i pościeli.
Wymogi dotyczą również powierzchni lokalu przeznaczonego na żłobek lub klub dziecięcy. Jeśli w placówce przebywa maksymalnie 5 dzieci, powierzchnia powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko (zmienia się to w zależności od długości pobytu dziecka w placówce).

Lokal musi być oczywiście utrzymany w dobrym stanie technicznym, co wymaga przeprowadzania regularnych remontów i konserwacji. Pod lupę zawsze brane są pomieszczenia sanitarne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podłoga i ściany muszą być łatwe do utrzymania w czystości (np. pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych).

HIGIENICZNA KUCHNIA

Szczególnym miejscem, które jest regularnie kontrolowane przez sanepid jest kuchnia. Problem polega na tym, że nie istnieją specjalne przepisy mówiące o tym, jak powinno wyglądać takie pomieszczenie w placówce edukacyjnej. Ogólne wytyczne znajdują się w kilku aktach nie tylko polskich (np. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia /art. 63 ust.1/ z 2006 r., która dotyczy wszystkich zakładów prowadzących żywienie zbiorowe), ale i unijnych – przede wszystkim przez zasady higieny produkcji żywności i bezpieczeństwa zdrowotnego, zawarte w dobrych praktykach higienicznych (GHP), dobrych praktykach produkcyjnych (GMP) oraz systemie HACCP.

Główny Inspektorat Sanitarny w notce pochodzącej z 27 lipca 2011 r. i skierowanej do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (odnośnie poprzedniej, uchylonej już ustawy z dnia 25 marca 2011 r.) wyjaśnia, że: „Nie ma przepisów, które określałyby, w jaki sposób ma być zorganizowane zaplecze kuchni i w związku z tym wymagania dla konkretnego obiektu może określić właściwy terenowo państwowy inspektor sanitarny, który nadzoruje bądź będzie nadzorował działalność przedsiębiorcy”. Odnosząc się do oceny warunków sanitarno- -higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, GIS sugeruje jednak, aby zachować najwyższą ostrożność, aby nie dopuścić do zabrudzenia żywności. Dla zapewnienia higieny żywności zaplecze kuchenne powinno być podzielone na dwie części – jedna, w której zmywane są naczynia i sztućce, i druga, w której rozdzielane są posiłki przywożone przez firmę cateringową i przygotowywane mieszanki mleczne. W broszurze „Zasady systemu HACCP oraz GHP/ GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz żywienia zbiorowego” GIS informuje również, aby kuchnia w zakładach żywienia zbiorowego miała oddzielne pomieszczenia na przygotowywanie posiłków (przygotowalnia i kuchnia właściwa), oddzielne pomieszczenie do zmywania naczyń, własną wentylację, osobne wejście dla dostawców oraz zaświadczenie o badaniu wody.

W instrukcjach dotyczących GHP i GMP znaleźć też możemy wytyczne dotyczące personelu i pomieszczeń dla niego przeznaczonych oraz dotyczące temperatury pomieszczeń, w których przygotowywana i przechowywana jest żywność, ilości i rodzaju chłodziarek czy stanowisk w kuchni (w zakładach, które prowadzą tzw. produkcję pełną od surowca do gotowej potrawy, konieczne jest wydzielenie i odpowiednie wyposażenie stanowisk dla przygotowywania potraw mącznych, mięsnych i rybnych, jarzyn i surówek czy rozdrabniania warzyw, a także zmywania naczyń kuchennych i sprzętu produkcyjnego oraz zmywania naczyń stołowych). Istotne dla właścicieli żłobków i przedszkoli powinno być również Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Znajdują się tam zalecenia dotyczące organizacji kuchni (załącznik II w rozdziale II): zasady projektowania i wystroju wnętrz, w których przygotowuje się posiłki, rodzaje używanych materiałów na podłogi czy ściany, wytyczne mówiące o obszarach, w których pracuje się z żywnością, a w szczególności te pozostające w kontakcie z żywnością.

Maria Piekart

Zanim założysz żłobek – czy znasz wymogi sanpidu?
5 (100%) Głosy: 8

1 KOMENTARZ

  1. Bezpieczeństwo dzieci w żłobkach czy innych placówkach powinno być zawsze priorytetem i oby Sanepid miał jak najmniej zastrzeżeń do pracy placówek opiekujących się dziećmi.Żadne kontrole nie powinny być potrzebne ponieważ dobro dzieci jest najważniejsze,a dzieci są naszym oczkiem w głowie i powinniśmy zapewnić i bezwarunkowo najlepszą opiekę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code