Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela w zespole szkolno-przedszkolnym

0

Nauczycielka j. angielskiego pracuje w zespole szkolno- przedszkolnym. Większość pensum stanowią godziny w szkole, stąd korzysta z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych oraz wakacji. Czy w okresie zimowej/wiosennej przerwy świątecznej oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły, nauczycielka jest zobowiązana do realizacji zajęć j. angielskiego w przedszkolu?

urlop wypoczynkowy dla nauczyciela w zespole szkolno przedszkolnym

Odpowiedź:

Nauczycielka jest zobowiązana do prowadzenia zajęć w przedszkolu w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r. poz. 2215 ze zm.) nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w szkole i przedszkolu  przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły.

Wobec tego nauczycielce, o której mowa w pytaniu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania – art. 64 ust. 1 ustawy z 14 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Z kolei zgodnie z §  3 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603):

  • ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
  • ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem, że w roku szkolnym 2020/2021 –  trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r. – §  11gd rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

W tych okresach, tj. od zakończenia zajęć dydaktycznych do 31 sierpnia oraz od 4 stycznia do 17 stycznia nauczycielka będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego.

Natomiast w okresach zimowej  przerwy świątecznej oraz wiosennej przerwy świątecznej, podobnie jak w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej nie korzysta z urlopu wypoczynkowego. W te dni nie odbywają się wprawdzie zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, ale nauczyciele zobowiązani do realizacji innych obowiązków wynikających ze stosunku pracy

Zapamiętaj!

To z kolei oznacza, że nauczycielka powinna prowadzić zajęcia w przedszkolu, ponieważ nie przysługuje jej w tym czasie urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – art. 64 ust. 1 i ust. 3.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) – §  3 ust. 1 pkt 1 i pkt 4.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) – §  11gd.

Marta Wysocka

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela w zespole szkolno-przedszkolnym
5 (100%) Głosy: 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code