Rozliczanie w placówkach typu klub malucha, żłobek lub przedszkole – co można odliczyć od podatku?

0

W prowadzeniu własnego biznesu istotna jest każda kwota. Wszelkie wątpliwości odnośnie do rozliczania podatku reguluje ustawa.

Rozliczanie w placówkach typu klub malucha, żłobek lub przedszkole - co można odliczyć od podatku?
© gpointstudio – Fotolia.com

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia niepublicznych placówek, są podatnikami podatku dochodowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
Przychody z prowadzenia przedszkoli niepublicznych przez osoby fizyczne stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Dotacje

Przepis stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o ustawy o PIT, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).
Wydatki bieżące, czyli koszty bezpośrednie poniesione w związku z funkcjonowaniem placówki, sfinansowane zwolnionym z podatku dochodowego, otrzymanym dofinansowaniem (np.dotacjami), nie są kosztem podatkowym (art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT). Chodzi o wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędu miasta).
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, dotacje z budżetu gminy otrzymują m.in. niepubliczne przedszkola.

Jeżeli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy właściciela placówki (np. pełnienie obowiązku dyrektora przedszkola) to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT), a koszty w ogóle nie powstaną (art. 23 ust. 1 pkt 10).

Dochody

Zasady korzystania ze zwolnienia od podatku z tytułu prowadzenia przedszkoli są takie same, jak w przypadku szkół (stanowi tak art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół (przedszkoli) w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Zakres wydatków objętych zwolnieniem reguluje art. 21 ust. 7 tej ustawy. Ustawa nie definiuje wprost rodzaju wydatków podlegających odliczeniu. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 1, za wydatki poniesione z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej (przedszkola) w rozumieniu przepisów o systemie oświaty uważa się m.in. wydatki poniesione na zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły (przedszkola), jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Gdyby wydatki finansowane z czesnego były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przychody z tego tytułu nie korzystałyby z omawianego zwolnienia.
Dochód, nie objęty tym zwolnieniem, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych – zgodnie z art. 27 bądź też art. 30c powołanej ustawy, w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Kto może skorzystać?

Zwolnienie nie może być stosowane przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie 19% podatku liniowego (art. 20 pkt 2 ust. z dn.12 listopada 2003 r. o zm. ust. o PIT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1956 ze zm.).
Jeżeli podatnik opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej, to dochody uzyskane przez niego z prowadzenia przedszkola mogą być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT.

Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodów przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów (art. 22 ust. 3 ww ust.). Powyższą zasadę, w myśl ust. 3a art. 22, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

PAMIĘTAJ!

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół (przedszkoli) w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Zakres wydatków objętych zwolnieniem reguluje art. 21 ust. 7 tej ustawy.

Rozliczanie w placówkach typu klub malucha, żłobek lub przedszkole – co można odliczyć od podatku?
5 (100%) Głosy: 11

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code