Remont w żłobku lub przedszkolu zgodny z prawem

1

W okresie wakacji w placówkach oświatowych przeprowadzane są różnego rodzaju prace budowlane. Jakich formalności i gdzie należy dopełnić, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem?

Remont w żłobku lub przedszkolu zgodny z prawem fot. Fotolia.com

Decydując się na remont, musimy wiedzieć, co dokładnie oznacza to określenie. Często remont jest mylony z bieżącą konserwacją, bo prawo budowlane nie zawiera jej definicji. Tymczasem jest to ważne, bo bieżąca konserwacja nie wymaga zgłoszenia.

KIEDY NIE MUSIMY INFORMOWAĆ URZĘDU?

Znany jest zakres robót, o których nie musimy nawet informować urzędu. Należą do nich:

 • malowanie wnętrz,
 • zagospodarowanie terenu,
 • budowa elementów małej architektury (o ile nie będą trwale połączone z gruntem),
 • montaż instalacji teleinformatycznej,
 • montaż instalacji alarmowej,
 • modernizacja łazienki.

Najwięcej problemów z odpowiednim zaklasyfikowaniem przysparzała kiedyś wymiana okien: nie wiadomo było, czy traktować ją jako remont, czy jako konserwację. Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest to bieżąca konserwacja.

Kiedy samo zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę?
Istnieje ścisły wykaz robót, do przeprowadzenia których potrzebne jest zgłoszenie ich do urzędu (starostwo lub urząd miasta na prawach powiatu). W zależności od ich zakresu, wystarczy samo zgłoszenie lub, po zgłoszeniu, uzyskanie pozwolenia na budowę.
Roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę należy zgłosić właściwemu organowi w terminie nie krótszym niż 30 dni przed ich planowanym rozpoczęciem. Składane w odpowiednim urzędzie zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac oraz termin rozpoczęcia remontu lub modernizacji. Dołączyć trzeba oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, urząd może zobowiązać inwestora do uzupełnienia zgłoszenia, wyznaczając mu na to określony termin. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, można przystąpić do wykonywania robót budowlanych, nie później jednak niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Właściwy organ może wnieść sprzeciw m.in. wtedy, kiedy zgłoszenie dotyczy robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Remont w żłobku lub przedszkolu zgodny z prawem fot. Fotolia.com

WAŻNE

Za zabezpieczenie prac związanych z remontem, takich jak np. spawanie, odpowiada wykonawca i warto takie sformułowanie zawrzeć w porozumieniu o współpracy z innym pracodawcą (art. 208 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, jako: kp).

Wykaz prac remontowych i modernizacyjnych, które wymagają jedynie zgłoszenia
Poniżej wymienione zostały te prace, których wykonanie należy zgłosić, ale nie wymagają one pozwolenia. Są to:

 • adaptacja poddasza na cele mieszkalne, gdy nie wymaga ono przebudowy,
 • adaptacja piwnicy na cele mieszkalne lub usługowe bez jej przebudowy,
 • malowanie elewacji,
 • naprawa lub budowa nowego podjazdu do garażu, chodników,
 • ocieplanie domu od środka,
 • ocieplanie od zewnątrz budynku nie wyższego niż 12 m,
 • remont lub modernizacja kotłowni,
 • tynkowanie wnętrz,
 • wstawienie okna dachowego bez naruszania konstrukcji dachu,
 • wymiana instalacji c.o., wodnej i kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, gazu płynnego,
 • wymiana ogrodzenia od strony ulicy (lub każdego przekraczającego 2,2 m wysokości),
 • wymiana okien bez zmiany ich wielkości,
 • zamurowanie okna lub drzwi,
 • zmiana pokrycia dachowego.

Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadza się w pomieszczeniach szkoły/placówki pod nieobecnoś? w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła/ placówka zapewnia opiekę. Powinno się do nich przystąpi?, gdy skończyły się zajęcia (rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31 grudnia 2002 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 § 6).

OBIEKT Z REJESTRU ZABYTKÓW

Jeżeli placówka mieści się w obiekcie zabytkowym, wtedy wszelkie prace remontowe przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu wymagają uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę – bez względu na zakres robót. Zgody wymaga nawet umieszczanie na zabytkowym obiekcie tablicy, reklamy lub urządzeń technicznych.
Remont i modernizacja zabytku powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem zaleceń konserwatora, co może podnosić koszty inwestycji.
Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku powinny być prowadzone przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków. Kierownik robót budowlanych przy zabytku oprócz uprawnień budowlanych musi mieć co najmniej dwuletnią praktykę na budowie przy zabytkach. Jak sprawdzić, czy obiekt jest zabytkowy?
Rejestr zabytków prowadzi Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków www.kobidz.pl.

Remont w żłobku lub przedszkolu zgodny z prawem
4.7 (94.29%) Głosy: 14

1 KOMENTARZ

 1. Mam nadzieję, że dotyczy to tylko przedszkola i żłobka. Dziwne jest to, że taka praca jak malowanie elewacji czy wymiana ogrodzenia wymaga zgłoszenia do urzędu. Gdyby dotyczyło to każdego innego właściciela nieruchomości to w urzędach byłyby długie kolejki, bo przecież ciągle coś z tej listy u kogoś remontują.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code