Regulamin prenumeraty

Regulamin prenumeraty czasopisma „Mój Żłobek Moje Przedszkole”

 1. Wydawcą oraz podmiotem sprzedającym prenumeratę czasopisma „Mój Żłobek Moje Przedszkole” jest Primoloko Patrycja Sawicka Sikora z siedzibą:
  ul. Rozbrat 44a lok.312, 00-419 Warszawa. NIP: 851-188-31-34.
  Adres biura (adres korespondencyjny): ul. Ogórkowa 44h/3, 04-998 Warszawa
 2. Prenumerata roczna obejmuje sześć kolejnych wydań dwumiesięcznika.
 3. Początek okresu prenumeraty liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Prenumeratora i obejmuje bieżące wydanie czasopisma, chyba, że jest to niemożliwe z przyczyn wyczerpania nakładu.
 4. Opłata za roczną prenumeratę wynosi 90,00 zł brutto.
 5. Prenumeratę można zamówić na okres roczny lub dwuletni.
 6. Opłaty za prenumeratę nie można wnosić w ratach.
 7. Zamówienie prenumeraty będzie realizowane po wniesieniu opłaty przez Prenumeratora.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych środków. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
 9. Rezygnacja z prenumeraty nie upoważnia Prenumeratora do otrzymania zwrotu całości lub części wniesionej opłaty za prenumeratę.
 10. Wydawca będzie przesyłał Prenumeratorowi czasopismo na wskazany w formularzu adres bez dodatkowych kosztów na terenie Polski.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Prenumeratora niewłaściwych lub niepełnych danych, o których mowa w pkt. 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatorów pocztowych za pośrednictwem których wysyłana jest prenumerata.
 12. Po zakończeniu każdego rocznego okresu prenumeraty, prenumerata zostanie automatycznie przedłużona na kolejny roczny okres, a fakturę VAT Prenumerator otrzyma razem z pierwszym numerem dwumiesięcznika objętego nowym okresem prenumeraty.
 13. Prenumerator może zrezygnować z kolejnego okresu prenumeraty nie później niż przed otrzymaniem ostatniego (szóstego) numeru dwumiesięcznika z danego okresu prenumeraty.
 14. Prenumerator może zamówić archiwalne wydania czasopisma za dodatkową opłatą w wysokości 18,00 zł za każdy egzemplarz, po wcześniejszym uzgodnieniu zamówienia z wydawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: prenumerata@mzmp.pl
 15. Złożenie zamówienia u Wydawcy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Prenumeratora niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Wydawcy. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 22 lipca 2002 roku. Prenumerator ma możliwość, wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.