Prowadzenie dokumentacji w placówce niepublicznej

2

Każde przedszkole niepubliczne musi prowadzić dokumentację. Co to oznacza i o jakich dokumentach jest mowa?

Choć nie ma obowiązujących przepisów dotyczących placówek niepublicznych, to jednak większość przedszkoli kieruje się rozporządzeniami stworzonymi na potrzeby ich publicznych odpowiedników. Są to: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.) czy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.).

fot. 123RF.com PROWADZENIE DOKUMENTACJI W PLACÓWCE NIEPUBLICZNEJ
fot. 123RF.com

Jakie dokumenty ?

Zgodnie z zaleceniami ekspertów z zakresu prawa oświatowego i zarządzania placówkami oświatowymi, przedszkole niepubliczne powinno prowadzić odpowiednią dokumentację. Oto poszczególne dokumenty, które powinny się tam znaleźć.
1. Statut – akt prawny, określający zadania, cele, strukturę i sposób działania podmiotu.
Stworzenie statutu nowo powstającego żłobka, klubiku czy przedszkola wymuszają na właścicielu przepisy (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 art.82).

2. Plan nadzoru pedagogicznego – przedszkole niepubliczne nie ma obowiązku dokumentowania realizacji programu nauczania. Wiele placówek decyduje się jednak na nadzorowanie i tworzenie planów wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ze względu na nadzór zewnętrzny, któremu podlegają wszystkie placówki, także te niepubliczne.

3. Regulaminy – każda placówka musi mieć opracowany regulamin, dotyczący np. przebywania dzieci na placu zabaw, organizowania wycieczek itd.

4. Księga kontroli zewnętrznych – książka kontroli zawiera dane kontrolującego, informację przez kogo kontrolujący jest delegowany, datę i numer delegacji służbowej, czas trwania czynności kontrolujących itd.

5. Rejestr wypadków

6. Protokół zebrań rady pedagogicznej – jeśli w placówce działa taki organ.

7. Program wychowania przedszkolnego – wybrany przez przedszkole.

8. Dzienniki zajęć – zgodnie z ustawą dla placówek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 1170) wpisuje się do niego w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

9. Dokumentacja związana z obserwacją pedagogiczną dzieci i diagnozą przedszkolną – zgodnie z rozporządzeniem pedagog, logopeda lub inny specjalista powinien prowadzić własny dziennik.

10. Akta osobowe pracowników – jak każdy pracodawca, także i przedszkole ma obowiązek założenia teczki akt osobowych i prowadzenia dokumentacji urlopowej, czasu pracy, wynagrodzeń, bhp, w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Plany doskonalenia nauczycieli

12. Dokumentacja dotowania przedszkola przez samorząd gminny – jeśli takie dotacje są przyznane.

13. Księgi finansowe (rachunkowe) i inwentarzowe

14. Książka kontroli sanitarnej – zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej każdy zakład pracy obowiązany jest do posiadania książki kontroli sanitarnej, do której wpisywane są zalecenia wynikające z kontroli przeprowadzonej przez inspektora sanitarnego.

15. Dokumentacja żywienia – obejmuje nadzór nad żywieniem, przygotowywaniem posiłków z zachowaniem dbałości o ich kaloryczność, zgodną z aktualnymi normami żywienia zbiorowego dzieci.

16. Regulamin bhp – indywidualny dla każdej placówki.

17. Księga obiektu budowlanego – właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Prowadzenie dokumentacji w placówce niepublicznej
4.9 (98.33%) Głosy: 12

2 KOMENTARZE

  1. w razie kontroli dobrze mieć mieć „pod ręką” wymaganą dokumentację gdzieś w jednej szafie w opisanych segregatorach. nigdy nie wiadomo kiedy coś będzie potrzebne. niestety nad porządkiem musi panować odpowiednia osoba która zadba o ład i porządek w dokumentach.

  2. Dokumentacja w placówkach gdzie opiekujemy się dziećmi musi być prowadzona rzetelnie i zgodnie z przepisami najlepiej przez osobę ,która dobrze orientuje się w aktualnych przepisach.Dokumentacja odpowiednio prowadzona i aktualna jest równie ważna co sama opieka nad dziećmi i warto o rzeczowe prowadzenie dokumentacji zadbać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code