Problemy z wyegzekwowaniem opłat za pobyt w żłobku/przedszkolu

0

Problemy z wyegzekwowaniem opłat za pobyt w placówce to częsty problem wielu dyrektorów. Jak sformułować umowę między przedszkolem a rodzicem, by uniknąć takich sytuacji?

Obowiązek płacenia czesnego, czyli opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu zawarty jest w umowie, którą każdy rodzic podpisuje z placówką. Mimo to zdarza się, że pieniądze przychodzą z opóźnieniem lub nie pojawiają się na koncie przedszkola wcale. Aby móc potem dociekać swoich praw, warto dobrze sformułować umowę.

Problemy z wyegzekwowaniem opłat za pobyt w żłobku przedszkolu
fot. Fotolia.com

OPŁATY I ICH WYSOKOŚĆ

W umowie między placówką a rodzicem o świadczeniu usług w zakresie opieki i wychowania powinny znajdować się jasno sformułowane zasady płacenia czesnego. W paragrafie dotyczącym opłat powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, że usługi świadczone przez przedszkole są płatne. Należy wymienić wysokość tych opłat: jednorazowej, tzw. wpisowego oraz zaznaczyć, że jest ona zwrotna na określonych warunkach (zgodnie z decyzją Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisowe zawsze podlega zwrotowi), miesięcznej opłaty stałej, czyli czesnego lub miesięcznej opłaty abonamentowej z podaniem liczby godzin, kóre obejmuje abonament (np. 70 lub 100). Konieczne jest umieszczenie zapisu mówiącego o tym, że placówka zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, o czym jest zobowiązana poinformować rodziców w określonym teminie, np. miesiąc przed zmianą.

Kolejny ważny paragraf umowy dotyczyć powienien terminów płatności. Należy podać datę, do której każdego miesiąca powinna wpływać na konto placówki należność za usługi świadczone przez przedszkole lub żłobek, z zaznaczeniem, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy placówki (należy podać numer konta).

Problemy z wyegzekwowaniem opłat za pobyt w żłobku przedszkolu2 fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

PROCEDURA WINDYKACJI

Umowa powinna zawierać zapis informujący rodziców o procedurze windykacji należności. Zasady te pomogą w usprawnieniu procesu dochodzenia należności oraz niedopuszczeniu do ich przedawnienia. Za windykację rozumie się tu ogół czynności faktycznych i prawnych zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, czyli należności głównej oraz jej odsetek. Warto zapisać w umowie, że ewidencja należności będzie przeprowadzana na bieżąco na podstawie wyciągów bankowych zawsze pod koniec każdego miesiąca. Należności stają się wymagalne w dniu następnym po upływie terminu płatności, o ile nie jest to niedziela lub inny ustawowo wolny od pracy dzień. W przypadku nieterminowego regulowania należności placówka ma prawo naliczać odsetki za zwłokę, które oblicza się za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty (skierowanie dochodzenia na drogę sądową nie zwalnia z obowiązku naliczania odsetek). Konieczne jest zapisanie w umowie kolejnych procedur, mianowicie wysłania wezwania do zapłaty, a w przypadku braku reakcji – możliwości wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

ZERWANIE UMOWY

Kolejny ważny paragraf, który bronić będzie naszych interesów to zapis dotyczący wypowiedzenia umowy przez rodzica. Jest to najczęściej ignorowany przez klientów placówki element umowy. W umowie musi być zaznaczone, że może ona zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia bez podania przyczyn. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy przekazać drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wypowiedzenia. Konieczny jest też zapis informujący o tym, że skutek takiego rozwiązania umowy przypada na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. W przypadku umowy z uwzględnieniem abonamentu miesięcznego warto dodać zapis, który pozwala na zmianę formy opłat za usługi np. z abonamentu na czesne i odwrotnie określoną ilość razy w ciągu roku oraz w określonym terminie. Kolejny zapis, który możemy uwzględnić przy formułowaniu umowy to ten, mówiący o prawie placówki do natychmiastowego jej rozwiązania w przypadku niepłacenia czesnego przez rodzica. Rodzic będzie wówczas zobowiązany do zapłaty należności w pełnej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.

Dokumenty niezbędne do wyegzekwowania należności za czesne:

  • dane osobowe dłużnika wraz z miejscem zamieszkania
  • umowa podpisana przez obie strony
  • wysokość należności na podstawie umowy plus odsetki
  • wezwanie do zapłaty i potwierdzenie jego wysłania listem poleconym

Ważne: jeśli musisz skorzystać z drogi sądowej, pamiętaj, że
poniesione koszty (opłaty oraz wynagrodzenie pełnomocnika)
w przypadku skutecznej egzekucji pokrywa pozwany.

Problemy z wyegzekwowaniem opłat za pobyt w żłobku/przedszkolu
Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code