Opiekun dzienny w żłobku i przedszkolu

2

Opiekować się dziećmi możemy nie tylko otwierając prywatne przedszkole czy żłobek. Od 2011 roku w naszym państwie istnieje instytucja, którą określamy mianem dziennego opiekuna.

Opiekun dzienny www.shutterstock.com

Powstała ona zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) po to, aby umożliwić opiekę nad maluchami w małych gminach i dzielnicach, w których mamy do czynienia z brakiem wysoko rozbudowanej infrastruktury itp. Dzienny opiekun ma pracować w warunkach domowych, a jego opieka nad dzieckiem trwa tyle, ile zażyczy sobie rodzic, czyli tyle, ile podaje umowa o świadczenie usług, w odróżnieniu od placówek, takich jak przedszkola i żłobki, które swoje godziny otwarcia mają z góry ustalone. Jest to zdecydowanie praktyczniejszy sposób dla pracujących rodziców. Opiekun dzienny może sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat, jednak nie może mieć pod opieką więcej niż pięcioro maluchów.

REKRUTACJA I ZATRUDNIENIE

W odróżnieniu od tradycyjnych niań dla dzieci, opiekun dzienny musi posiadać warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi, czyli nie może pracować w domu rodziców, lecz w swoim własnym bądź w wynajętym lokalu, który może zapewnić mu w razie potrzeby gmina lub inny podmiot zatrudniający. Prawo nie określa jednak żadnych wymagań, które ewentualnie musiałby spełniać taki lokal.

Inaczej niż u zwykłych opiekunek wygląda też proces rekrutacji dziennych opiekunów. Są oni wybierani przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta, na zasadach otwartego konkursu. Zgodnie z przepisami ustawy urzędnicy ci nie tylko wybierają, ale i sprawują nadzór nad zatrudnionymi przez siebie osobami. Kandydaci przedstawiają swoje oferty, spośród których wyżej wymienieni przedstawiciele władz dokonują wyboru. W momencie, w którym opiekun zatrudniony ma być nie przez gminę, a przez osoby prawne, wyboru i weryfikacji jego oferty dokonują te osoby prawne, czyli rodzice. Dzienny opiekun jako osoba fizyczna, zatrudniany jest na podstawie umowy o świadczenie usług, na zasadzie zlecenia. W umowie takiej powinny znaleźć się spisane: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE

Opieka nad dzieckiem to praca nie łatwa, a osoby, które się na nią porywają, oprócz wiedzy i niezbędnych przygotowań, muszą wykazywać również ciepłe i cierpliwe podejście do dzieci. Jednym słowem, muszą tę pracę lubić. To jednak nie wszystkie wymagania, które musi spełniać opiekun dzienny. Osoba, która chce podjąć się tego obowiązku powinna spełniać kilka prawnych warunków. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mówi, że opiekunem dziennym może zostać tylko osoba posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego. W momencie,gdy osoba nie posiada takich kwalifikacji, będzie musiała przejść 160-godzinne szkolenie, przygotowane również przez MPiPS. Podobne zaostrzenia dotyczą osób, które takie kwalifikacje posiadają, ale nie pracowały jako dzienny opiekun przez trzy ostanie lata. Czeka ich szkolenie uzupełniające, które trwa czterdzieści godzin. Opiekun dzienny powinien również spełniać warunki podobne, jak pracownicy i dyrektorzy niepublicznych placówek dla dzieci: nigdy nie być pozbawionym lub nie mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, nie być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne itd. MPiPS podaje też, że: „Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno- -epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).”

WAŻNE: Należy pamiętać, że praca opiekuna dziennego polega między innymi na wzajemnej współpracy między nim a rodzicami dziecka. Mowa tu głównie o przekazywaniu porad o wychowaniu malca. Rodzice powinni poinformować opiekuna o zwyczajach dziecka lub dzieci, z kolei opiekun powinien odwdzięczać się swoimi spostrzeżeniami itp.

Maciej Wójcik

Opiekun dzienny w żłobku i przedszkolu
5 (100%) Głosy: 11

2 KOMENTARZE

  1. Prawdę mówiąc pierwszy raz słyszę o takim zawodzie jak opiekun dzienny. Jakoś mam mieszane uczucia czy będą osoby chętne do takiej pracy. Jeśli ktoś chce pracować z dziećmi to raczej wybierze przedszkole, jest to praca pewniejsza.

  2. Jest to jedno z rozwiązań, które może pomóc rodzicom. Zatem jeśli jest taka możliwość i są spełnione wszystkie wymogi to czemu nie. Co prawda nie słyszałem o tym rozwiązaniu wśród znajomych, ale widząc czasem ich obłęd w oczach, kiedy szukają racjonalnego rozwiązania opieki na dzieckiem skłonny jestem polecać takie rozwiązanie. Tak czy inaczej wszystkie wymogi muszą być spełnione a osoba opiekująca się powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code