Kwalifikacje kadry żłobka

0

O tym, jakie kwalifikacje muszą mieć osoby zatrudnione jako opiekunowie dzieci do lat 3, mówi ustawa popularnie zwana „żłobkową”, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 45 poz. 235.

kwalifikacje kadry żłobka © www.shutterstock.com (x2)

Ustawa ta, znowelizowana w roku 2011, dopuszcza różne formy opieki nad najmłodszymi dziećmi. Mogą to być żłobki, kluby dziecięce, a także niania lub opiekun dzienny.

WAŻNE: Zalecane jest, aby przed rozpoczęciem pracy wszystkie osoby przeszły szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

KWALIFIKACJE OPIEKUNA ŻŁOBKA I KLUBU DZIECIĘCEGO

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie, a dodatkowo ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Szkolenie to powinno być zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez MPiPS znajduje się na stronie www.zlobki.mpips.gov.pl

Jeśli kandydat do pracy ma 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 oraz średnie wykształcenie, ale nie pracował z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Ustawa dopuszcza też zatrudnianie w klubach dziecięcych wolontariuszy. Ale w przypadku, gdy osoba taka nie posiada kwalifikacji do bycia opiekunem, musi odbyć 40-godzinne szkolenie.

KWALIFIKACJE DYREKTORA

Aby zostać dyrektorem żłobka należy posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo wykształcenie co najmniej średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

By zostać kierownikiem klubu dziecięcego, wystarczy mieć wykształcenie średnie i ukończone 280-godzinne szkolenie. Kurs nie jest potrzebny osobie, która ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

Dodatkowe wymaganie dotyczy osób, które mają objąć stanowisko dyrektora zespołu klubów dziecięcych, bowiem dodatkowo muszą one legitymować się co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu klubu.

WYMAGANIA DODATKOWE

Wszystkie osoby sprawujące opiekę na dziećmi (w tym opiekunowie, wolontariusze i dyrekcja) muszą także:

  • dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • nie być (przy czym chodzi również o zdarzenia przeszłe) pozbawionym władzy rodzicielskiej ani ograniczonym, ani zawieszonym w jej wykonywaniu,
  • wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Ponadto zarówno opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, jak i wolontariusz są obowiązani, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno -epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 723).

Justyna Milkiewicz

Kwalifikacje kadry żłobka
4.5 (90%) Głosy: 20

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code