Które dzieci w przedszkolu należy objąć diagnozą wstępną

2

Jakich placówek dotyczy wypełnianie Arkusza monitoringu realizacji wniosków z diagnozy wstępnej czy jeśli w przedszkolu nie realizuje się rocznego przygotowania przedszkolnego czy ten dokument należy wypełniać także dla grup dzieci młodszych.

Które dzieci w przedszkolu należy objąć diagnozą wstępną

Odpowiedź:

Diagnozą wstępną należy objąć wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, nie tylko dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten wynika w szczególności z pkt 6 warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.), który stanowi, że nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia, a także z §  20 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.), w którym wskazano, że do zadań nauczycieli należy m.in.:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

Uzasadnienie:

Do obowiązków nauczycieli odpowiedzialnych za realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy m.in. diagnozowanie i obserwowanie dzieci. Ponadto są zobowiązani do prowadzenia obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji oraz obserwacji pedagogicznej, która zostanie zakończona zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.

Diagnoza poprzedzona jest zebraniem informacji o specyfice rozwojowej dziecka za pośrednictwem różnorodnych narzędzi badawczych, zwieńczona zaprojektowaniem indywidualnego programu stymulująco-korekcyjnego, terapeutycznego. Realizacji programu towarzyszy systematyczne monitorowanie skuteczności podejmowanych działań pedagogicznych i zmian dokonujących się w dziecku.

Zapamiętaj!

W związku z powyższym, moim zdaniem, diagnozę przedszkolną należy prowadzić i dokumentować w odniesieniu do wszystkich dzieci, nie tylko tych, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Prowadzenie diagnozy oraz monitorowanie realizacji wypracowanych dzięki niej wniosków stanowi bowiem tylko wówczas możliwe jest skuteczne  określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola.

Więcej porad ekspertów znajdziesz w portalu Zarządzanie Przedszkolem w praktyce, m.in.:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) – załącznik nr 1.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.) – §  20.

Marta Wysocka
Specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Które dzieci w przedszkolu należy objąć diagnozą wstępną
5 (100%) Głosy: 1

2 KOMENTARZE

  1. Arkusze monitoringu realizacji wniosków z diagnozy wstępnej są według mnie bardzo przydatną rzeczą przy opiece dzieci i ich podstawowych zadaniach jakie mają do zrealizowania w czasie roku szkolnego.Takie arkusze są dużym ułatwieniem dla opiekunów w czasie realizacji zadać nauczania,jednak arkusz w pełni nie odda zdolności dziecka i należ nim tylko się wspomagać ,a nie całkowicie opierać.

  2. Wnikliwa obserwacja dzieci uczęszczających do przedszkola jest bardzo istotnym elementem w procesie wychowawczym dziecka. Każde dziecko jest indywidualnością, z tego względu grupę przedszkolną nie należy traktować jak masowe zbiorowisko. Z uwagi na różnorodne charaktery i temperamenty dzieci, ich predyspozycje i zdolności, a także poziom dojrzałości wymagają indywidualnego do nich podejścia. Dlatego też ważnym jest wnikliwa obserwacja a także diagnostyka cech dziecka, by jak najlepiej zastosować właściwe metody wychowawcze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code