Kierowanie przedszkolem – decyzje kadrowe

0

Sprawne kierowanie przedszkolem sprowadza się przede wszystkim do podejmowania szeregu trafnych decyzji. Decyzje kadrowe należą do najtrudniejszych zadań każdego dyrektora.

Dyrektor współczesnej placówki oświatowej ma nie tylko prawidłowo prowadzić dokumentację i składać sprawozdania. Musi też pełnić rolę menedżera, kreatywnego doradcy i dobrego organizatora – kierowanie przedszkolem wymaga odpowiedniego podejścia.

fot. 123RF.com Kierowanie przedszkolem - decyzje kadrowe
fot. 123RF.com

Przedszkole to ludzie – potrzebne właściwe kierowanie przedszkolem i przemyślane decyzje kadrowe

O tym, jakie będzie przedszkole decydują zatrudnieni w nim ludzie. To od nich zależy jakość opieki i edukacji oraz bezpieczeństwo i zadowolenie dzieci. Podstawą weryfikacji są oczywiście kwalifikacje i wymagania, jakie stawia Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednak to dopiero początek. Aby stworzyć miejsce przyjazne i wartościowe dla dzieci – pracujący w nim nauczyciele muszą posiadać świadomość roli wychowawcy w rozwoju i edukacji dziecka. Praca z maluchami powinna być ich pasją i źródłem satysfakcji. Muszą dbać o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, otaczać je troską i ciepłem, wspomagać ich rozwój. Powinni inspirować do samodzielnego myślenia i działania. Tworzyć atmosferę akceptacji i szacunku. Odpowiedni dobór kadry nauczycielskiej jest jednym z kluczowych zadań stojących przed dyrektorem przedszkola.

Prawo do urlopu

Dyrektor przedszkola jako organ zarządzający jednostką organizacyjną systemu oświaty został wyposażony w kompetencje w zakresie prawa pracy przez ustawę o systemie oświaty, ustawę Karta Nauczyciela, a także Kodeks Pracy. Z przepisów tych wynika szereg praw i obowiązków, które posiadają pracownicy. Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w placówkach nieferyjnych (w jego organizacji nie są przewidziane ferie zimowe i letnie) przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto urlop ten jest proporcjonalny do wymiaru etatu w jakim jest zatrudniony dany nauczyciel. W stosunku do urlopów nauczycieli placówek nieferyjnych stosuje się bowiem regulacje Kodeksu. Plan urlopów ustala pracodawca – dyrektor placówki. Powinien wziąć pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

W sytuacjach nagłych…

Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego na żądanie (maksymalnie 4 dni w roku). W sytuacjach nagłych, w których pracownik pobiera urlop na żądanie, zwolnienie na dziecko (maksymalnie 2 dni w roku) lub w związku z chorobą nie może stawić się do pracy, dyrektor przedszkola ma obowiązek zapewnić zastępstwo za nieobecnego nauczyciela tak, aby placówka mogła pracować zwykłym trybem. Pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma drugi nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale. Jeśli nauczyciel pracujący w danej grupie nie może realizować zastępstwa proponuje się zastępstwo nauczycielom z pozostałych oddziałów

Wicedyrektor oraz dyrektor obejmują zastępstwo w sytuacji nagłej lub w razie niemożliwości podjęcia go przez innego nauczyciela przedszkola. W sytuacji, gdy w grupie jest mała frekwencja dzieci, nauczyciel pracujący w godzinach popołudniowych przychodzi do pracy w godzinach podstawy programowej. Po południu stosuje się zasadę łączenia grup. Należy pamiętać, że nauczyciel pełniący zastępstwo ma obowiązek spełniać wszystkie czynności nieobecnego nauczyciela, z realizowaniem programu dydaktycznego włącznie.

Czasem łączenie grup stosuje się całodziennie, głównie w przypadkach gdy: w danym okresie braki lub inne trudności kadrowe uniemożliwiają zapewnienia zastępstwa lub jest niższa frekwencja dzieci. Grupa dzielona jest wtedy według zasady równoliczności, która polega na dołączeniu do pozostałych oddziałów takiej liczby dzieci, aby w każdym z nich ich liczba była zbliżona i nie przekraczała 25 dzieci w jednej grupie.

Gdy nieobecność się przedłuża

Podczas dłuższej nieobecności nauczyciela (np. urlop macierzyński, długa choroba czy urlop zdrowotny) Karta Nauczyciela pozwala dyrektorowi zatrudnić na jego miejsce innego nauczyciela i zawrzeć z nim umowę na zastępstwo. Umowę na zastępstwo podpisuje się na czas określony do konkretnego dnia. Jednak zdarza się, że zastępowany nauczyciel nie powróci do pracy w przewidywanym terminie, np. z powodu przedłużenia się choroby, skorzystania z prawa do urlopu wychowawczego itp.

Jeżeli w umowie terminowej czas zakończenia tej umowy został określony poprzez wskazanie konkretnej daty, wówczas konieczne jest przedłużenie zastępstwa. Można to uczynić na dwa sposoby – aneksem do dotychczasowej umowy lub poprzez zawarcie kolejnej umowy. Obie wspomniane możliwości mają podobną wadę – wymagają zgody obu stron stosunku pracy na nowe warunki. Lepszym rozwiązaniem, w przypadku gdy nie mamy pewności, kiedy powróci do pracy zastępowany nauczyciel, jest wyznaczenie czasu zakończenia umowy terminowej na zastępstwo wystąpieniem określonego zdarzenia – powrotu zastępowanego nauczyciela do pracy. W ten sposób przez cały czas trwania umowy nie ma konieczności jej przedłużania czy odnawiania. Karta Nauczyciela nie precyzuje, w jaki sposób dyrektor szkoły rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo. W związku z tym, dla nauczyciela takiego stosuje się przepisy kodeksu pracy, które wskazują, że okres wypowiedzenia w przypadku zastępstwa wynosi trzy dni robocze.

Dyrektor przedszkola musi pamiętać także o tym, że ma obowiązek zapewnić powracającemu z urlopu zdrowotnego czy wychowawczego to samo stanowisko pracy, na którym nauczyciel wykonywał obowiązki służbowe przed pójściem na ww. urlop. Jedyną możliwością przydzielenia pracownikowi wracającemu po długiej absencji do pracy innego stanowiska niż zajmował przed nieobecnością jest wyrażenie przez niego na to zgody. Taka zmiana jest w pełni dopuszczalna, albowiem odbywa się ona na drodze porozumienia zmieniającego dotychczasową treść stosunku pracy łączącego strony.

Kierowanie przedszkolem – decyzje kadrowe
5 (100%) Głosy: 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code