Jak zorganizować urlopy pracowników żłobków i przedszkoli?

0

W każdej placówce ważna jest organizacja pracy. Prawidłowe funkcjonowanie żłobka czy przedszkola zależy również od odpowiednio zaplanowanego grafiku urlopów pracowników.

Zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników niepublicznych placówek oświatowych regulują przepisy kodeksu pracy. Szczegółowy zakres praw i obowiązków osób zatrudnionych jest też ujęty w statucie żłobka czy przedszkola. I chociaż nauczyciele przedszkoli niepublicznych są objęci częściowo zapisami Karty Nauczyciela (np. w zakresie kwalifikacji), to w zakresie urlopu mają do nich, tak jak do pozostałych pracowników, zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Jednak statut placówki może też przewidywać zastosowanie do zatrudnionych w niej nauczycieli przepisów Karty Nauczyciela w zakresie ustalania wynagrodzenia urlopowego.

Jak zorganizować urlopy pracowników żłobków i przedszkoli fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

WYNAGRODZENIE PODCZAS URLOPU

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 kp). Zasady przyjmowania poszczególnych grup składników do wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, tzw. zmienne miesięczne, przyjmuje się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku znacznego wahania się tych składników, uwzględnia się 12 miesięcy poprzedzających urlop. Zmienne miesięczne składniki stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Ostatnią grupę składników stanowią te wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc. Wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników, a okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

Placówki niepubliczne mogą organizować zarówno czas pracy, jak i przerw, w sposób dowolny, uwzględniając potrzeby rodziców. Szczegółową organizację w tym zakresie określa statut danego żłobka czy przedszkola. Tak więc, przedszkola niepubliczne działają w dowolnych godzinach i przez określony czas w roku kalendarzowym. Przeważnie planowana jest miesięczna przerwa w okresie wakacyjnym. To też najlepszy czas na urlopy pracowników. Czas zamknięcia placówki może być krótszy, np. dwa tygodnie. Wszystko zależy od wymienionych na wstępie okoliczności.

URLOP PRACOWNIKÓW

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela i pracowników niepedagogicznych jest uzależniony od stażu pracy. Personelowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w przedszkolu niepublicznym przysługuje w zależności od stażu pracy 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego (w przedszkolu publicznym urlop wynosi 35 dni w ciągu roku kalendarzowego). Na liczbę dni wpływa także wymiar etatu oraz okres zatrudnienia w roku kalendarzowym. O tym, który z pracowników i kiedy otrzyma urlop, decyduje dyrektor placówki. Powszechną praktyką jest wpisanie do grafiku dostępnego kilka miesięcy wcześniej terminu urlopu, jaki najbardziej odpowiada każdemu z pracowników. W miarę możliwości dostosowuje się oczekiwania personelu do realiów placówki. Bywa, że wszyscy pracownicy przebywają na urlopie w jednym czasie. To może być dobre rozwiązanie, np. na czas, kiedy w placówce odbywać się będzie remont.

JAK WYGLĄDAJĄ ŚWIADCZENIA URLOPOWE DLA PRACOWNIKÓW?

Brak niektórych świadczeń płacowych i pozapłacowych, np. trzynastej pensji, nagród, rocznych płatnych urlopów, dodatków urlopowych, zmniejsza koszty zatrudniania nauczycieli przez pracodawcę, który nie należy do jednostek sektora finansów publicznych.

EKWIWALENT

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu, pracodawca w placówce niepublicznej nie ma obowiązku stosować się do Karty Nauczyciela (art. 66 ust. 2) mówiącej o ekwiwalencie za urlop. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy rekompensata finansowa za niewykorzystany (w części lub całości) urlop należy się wyłącznie tym osobom, które nie wykorzystały go wskutek rozwiązania stosunku pracy. Przepisy stanowią tak samo w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych. ŚWIADCZENIA URLOPOWE Świadczenie urlopowe to uproszczona postać prowadzenia działalności socjalnej. Mogą je wypłacać pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nie posiadający układu zbiorowego pracy i regulaminu wynagradzania i nie tworzący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem obowiązkowym. W przypadku opisywanego pracodawcy, zwolnienie się z obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego następuje poprzez przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego (czyli do końca stycznia) w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. wysłanie maili).

Świadczenie urlopowe otrzymuje pracownik pozostający w stosunku pracy i korzystający z urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych. Powinno być wypłacone najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli pracownik zostanie odwołany z urlopu, czyli nie wykorzysta 14 kolejnych dni kalendarzowych, to nie musi zwracać pracodawcy otrzymanej kwoty.

Jak zorganizować urlopy pracowników żłobków i przedszkoli?
Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code