Dodatek funkcyjny w oddziale przedszkolnym

1

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dyrektor do oddziału przedszkolnego zatrudnił dwóch nauczycieli. Jednego na 24/22, a drugiego na 11/22, co wynika z organizacji pracy oddziału. Organ prowadzący uchwalił dodatek za wychowawstwo w przedszkolu w wysokości 300 zł. Czy nauczycielowi zatrudnionemu na 11/22 i realizującemu podstawę programową w tym oddziale przysługuje prawo do tego dodatku i w jakiej wysokości.

dodatek funkcyjny w oddziale przedszkolnym

Odpowiedź:

Jeżeli opiekę nad oddziałem przedszkolnym powierzono dwóm nauczycielom, to obaj nauczyciele mają prawo do dodatku funkcyjnego. Jego wysokość nie jest uzależniona od wymiaru zatrudnienia, gdyż wiąże się z pełnioną funkcją.

Uzasadnienie:

Z art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela wynika, że jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela jest dodatek funkcyjny. Niewątpliwie dodatek funkcyjny związany jest ze sprawowaniem konkretnej dodatkowej funkcji, co wynika niezbicie z rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jego przepisy (§ 5 pkt 2) stanowią, że do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji:

  • wychowawcy klasy,
  • doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
  • opiekuna stażu,
  • nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

Zapamiętaj!

Dla uzyskania prawa do dodatku z tytułu opieki nad oddziałem przedszkolnym nie jest wystarczające samo bycie nauczycielem w przedszkolu, konieczne do tego jest powierzenie funkcji, a więc powierzenie przez dyrektora nauczycielowi opieki nad oddziałem. Jeśli więc dyrektor powierzył oddział opiece dwóch nauczycieli, to każdy ma prawo do dodatku z tytułu opieki nad oddziałem przedszkolnym. Co do zasady dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu sprawowanej funkcji i nie jest uzależniony od wymiaru zatrudnienia. Zatem także nauczyciel zatrudniony w niższym wymiarze ma prawo do dodatku w wysokości określonej w regulaminie.

Więcej cennych porad znajdziesz na portalu Wychowawca z Klasą – platformie z e-szkoleniami i pomocami dla nauczycieli:

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2018 r. poz. 967 ze zm.);
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm. )

dr Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych
Ekspert Portalu Oświatowego

Dodatek funkcyjny w oddziale przedszkolnym
5 (100%) Głosy: 4

1 KOMENTARZ

  1. Dodatki funkcyjne są ważnym składnikiem pensji i warto o nie się upominać,wraz z premiami stanowią dodatkową motywację dla nauczyciela aby dobrze wykonywał swe obowiązki.Dodatki funkcyjne są obowiązkowe i powinny być wypłacane bez żadnych problemów.

Skomentuj kos Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code