Czy prowadzić dziennik zajęć w przedszkolu?

0

Przedszkole niepubliczne nie ma obowiązku dokumentowania realizacji programu nauczania. Wiele placówek decyduje się jednak na prowadzenie dziennika zajęć.

Dziennik zajęć w przedszkolu © www.shutterstock.com

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez publiczne przedszkola (a także szkoły i inne placówki) określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. Zasady te nie dotyczą jednak placówek niepublicznych. Takie przedszkola i punkty przedszkolne nie są bowiem zobligowane do spełniania warunków art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zatem nie mają obowiązku prowadzenia takiej dokumentacji.

MOŻE JEDNAK WARTO?

Wiele placówek niepublicznych decyduje się jednak na dokumentowanie przebiegu nauczania. Sposób, który w tym celu wybiorą, czyli rodzaj dokumentów, jest całkowicie dowolny i zależy wyłącznie od dyrekcji przedszkola, która powinna określić to w swoim statucie. Wydaje się jednak, że prowadzenie jakiejkolwiek dokumentacji ma sens ze względu na nadzór pedagogiczny, któremu podlegają wszystkie placówki, także te niepubliczne. O co chodzi? Nadzór pedagogiczny, zgodnie z art. 33 ust.1 wspomnianej ustawy o systemie oświaty, polega na ocenianiu analizowaniu zarówno działalności dydaktycznej, jak i jej efektów. Nadzór zewnętrzny nad placówkami, w tym także nad przedszkolami niepublicznymi, sprawuje m.in. kuratorium oświaty, zaś nadzór wewnętrzny (nieobowiązkowy w placówkach niepublicznych) – spoczywa na dyrektorze placówki.

Nadzorowi zewnętrznemu (czyli kuratora), podlegają w szczególności kwalifikacje zatrudnianych w przedszkolu nauczycieli, ale również realizacja programu wychowania przedszkolnego uwzględniająca podstawę programową wychowania przedszkolnego. Co jest podstawą do oceny? W ustawie o systemie oświaty (w art.33 ust. 3) czytamy m.in., że pracownicy kuratorium „wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo: 1) wstępu do szkół i placówek; 2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy (…).” Oznacza to, że dobrze mieć dokument, który można im pokazać. Warto też wspomnieć, że zgodnie z cytowaną już ustawą o systemie oświaty (art. 90) niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy, jeżeli będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych.

Za zgodą organu prowadzącego przedszkole lub inną placówkę, dzienniki zajęć mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

DZIENNIKI I PROGRAMY

Jaka dokumentacja powinna ułatwić kuratorium sprawdzenie i ocenę przebiegu nauczania w placówce? Można w tym przypadku wzorować się na dokumentacji, której obowiązek prowadzenia mają analogiczne placówki publiczne.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170), w paragrafie 3. czytamy m.in., że: „1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem (…)”.

Zgodnie z rozporządzeniem własne dzienniki powinien prowadzić również pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu i mający indywidualne zajęcia z dziećmi. Powinni oni również gromadzić dokumentację badań i czynności uzupełniających (§19). W paragrafie 27. czytamy natomiast, że „za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją” odpowiada dyrektor przedszkola.

Anna Dubieńska

Czy prowadzić dziennik zajęć w przedszkolu?
5 (100%) Głosy: 10

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code