Czesne w placówce niepublicznej

2

Od czego uzależniona jest wysokość czesnego? Czy właściciel placówki może kierować się własnymi kryteriami przy ustalaniu wszelkich opłat, związanych z uczęszczaniem do niej dziecka? Czy przysługują obligatoryjne zniżki i zwolnienia z opłat?

Czesne w placówce niepublicznej

O wysokości opłat za edukację dziecka w placówce niepublicznej decyduje osoba ją prowadząca. Muszą być one zapisane w statucie placówki i zgodne z celami oraz zadaniami, jakie ona realizuje, które również są ujęte w statucie (art. 84 ust. 2 pkt 6 UoSO).
Podstawowe opłaty to wpisowe (jednorazowe), czesne i wyżywienie. Oprócz nich rodzice mogą też często ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata wnoszona jest wtedy do końca pierwszego miesiąca rozpoczęcia przez dziecko zajęć w placówce.

RODZICE MUSZĄ WIEDZIEĆ, ZA CO PŁACĄ

Najczęściej w ramach czesnego dzieci mają dostęp nie tylko do zajęć dydaktycznych, zgodnych z przyjętym programem wychowania przedszkolnego, ale także do zajęć rozwijających (np. koła zainteresowań) i wspomagających (zajęcia ze specjalistami, np. logopedą). W placówkach odbywają się też przeważnie zajęcia dodatkowo płatne, ale o tym rodzice są informowani już podczas zebrania organizacyjnego czy dni otwartych.

Rodzice muszą mieć jasność odnośnie do tego, za co wnoszą opłaty, dlatego wzorzec umowy o odpłatne kształcenie dziecka musi być klarownie sformułowany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niejasno określonych szczegółów, należy od razu wytłumaczyć, o co dokładnie chodzi, a w razie potrzeby jeszcze bardziej uprościć treść dokumentu. Trzeba pamiętać, że umowa ta ma charakter cywilno-prawny, więc jej postanowienia nie mogą naruszać zbiorowych interesów konsumentów poprzez stosowanie klauzul niedozwolonych. Należą do nich m. in. wyłączenie obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej zakończenia. Szczegółowe wytyczne, które pozwolą na uniknięcie nieporozumień i zarzutów o niedozwolone praktyki można znaleźć w przepisach ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zmianami).

ULGI W OPŁATACH

Preferencyjne stawki dotyczą przeważnie wpisowego i czesnego, choć nie praktykuje się zniżek we wszystkich żłobkach czy przedszkolach. O szczegółach powinien informować regulamin działań placówki w części dotyczącej finansowania działalności przedszkola. Wysokość czesnego musi uwzględniać obniżkę wynikającą z przyznania dotacji z budżetu gminy. Placówki na wpisowe w przypadku dwojga i więcej dzieci z rodzeństwa oferują nawet 50 proc. zniżki lub całkowite zwolnienie z tej opłaty drugiego i kolejnych dzieci. Ponadto, wysokość czesnego bywa często uzależniona od liczby dzieci z rodzeństwa, które już uczęszczają lub będą uczęszczać do danej placówki. Przeważnie zniżki wynoszą 20 proc. za każde kolejne dziecko poza pierwszym. Zdarza się, że za drugie dziecko opłata maleje o 40 proc., a za trzecie i kolejne dzieci z rodzeństwa można uzyskać 60 proc. zniżki.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Istnieje możliwość zwolnienia rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z całości lub części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole (podobnie jak organy prowadzące publiczne przedszkola lub inną publiczną lub niepubliczną formę wychowania przedszkolnego) robi to na warunkach określonych przez radę gminy. Dyrektora przedszkola do udzielania zwolnień upoważnia organ prowadzący. Rodzic ubiegający się o zwolnienie lub zmniejszenie opłat przedstawia w formie oświadczenia dane konieczne do ustalenia uprawnienia do zwolnienia. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego może być również udzielone w przypadkach innych, niż określone przez radę gminy.

Wiktoria Suchecka

Czesne w placówce niepublicznej
5 (100%) Głosy: 12

2 KOMENTARZE

  1. niepubliczna placówka będzie wiązać się z opłatami. dobrze jak rodzice mają jasny cennik za czesne, dodatkowe usługi i ewentualne kary. fajnie gdy placówka ma jakiś system, stronę gdzie może sprawdzać płatności.

  2. Przejrzystość opłat jest plusem dla prowadzących placówki i powinno być standardem zapisanym w statusie.Jeśli rodzice są dobrze poinformowani za co płacą w danej placówce i co w zamian otrzymają,to uniknie się niepotrzebnych nieporozumień.Jeśli placówki są zainteresowane przyciągnięciem większej liczby dzieciaków do swej placówki to wprowadzą dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci na preferencyjnych warunkach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code