Administrator danych a tzw. procesor

2

Na mocy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych zobowiązany jest do wdrożenia określonych w ustawie procedur – w celu zapobiegania ewentualnym naruszeniom zasad w niej określonych, w szczególności przez pracowników, współpracowników lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.

Administrator danych osobowych, którym może być np. właściciel przedszkola (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą), spółka, przetwarzając dane osobowe w określonych celach (najczęściej tymi celami w przypadku przedszkola będzie prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej), niejednokrotnie powierza przetwarzanie danych innym podmiotom.

Administrator danych a tzw. Procesor fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

KIM JEST PODMIOT PRZETWARZAJĄCY?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dopuszczają możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi (zwanemu również procesorem). Nie będzie to oznaczało, że dotychczasowy administrator danych utraci swoją pozycję. Pozostanie on nadal podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (administratorem danych), zaś określoną część zadań, będzie mógł przekazać innemu zewnętrznemu podmiotowi. Przykładowo spółka kapitałowa zarządzająca przedszkolem zleca zewnętrznej firmie świadczenie usług kadrowych, archiwizacji, usług marketingowych, księgowych lub usługi hostingu strony internetowej.

OBLIGATORYJNE ELEMENTY UMOWY Z PROCESOREM

Istotnym elementem każdej umowy powierzenia danych osobowych powinno być dokładne określenie stron umowy poprzez wskazanie administratora danych oraz osoby (podmiotu), któremu powierza się przetwarzanie danych. Kolejnym, obligatoryjnym elementem umowy jest informacja o zakresie przetwarzania danych oraz wskazanie, w jakim celu dane osobowe powierza się konkretnemu podmiotowi. Co do zakresu, należy wymienić wszystkie dane osobowe, które podmiot będzie przetwarzał, jak np. imię, nazwisko, numer PESEL, adres email. Jeśli chodzi o cel powierzenia do przetwarzania danych, to należałoby te cele (cel) uszczegółowić, zgodnie z zawarta umową główną dotyczącą świadczenia określonych usług (np. w celu realizacji usług kadrowych lub zniszczenia nośników informacji).

PROCESOR TO NIE ADMINISTRATOR DANYCH

Dodatkowo, w umowie powinna być opisana kwestia odpowiedzialności procesora. Co do zasady odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów Ustawy ponosi administrator. Niemniej jednak w umowie z procesorem powinno być sprecyzowane, jakie są obowiązki i procedury obowiązujące procesora oraz skutki ich nieprzestrzegania. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (innej osobie) w żadnym wypadku nie zwalnia administratora z odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych. Również z punktu widzenia bezpieczeństwa, w umowie powinno się określić, ewentualne dalsze przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający oraz zasady ewentualnej kontroli procesora w miejscu przetwarzania przez niego powierzonych danych.

CZY WYMAGANA JEST FORMA PISEMNA UMOWY?

Z punktu widzenia obowiązku zawartego w Ustawie, administrator danych powinien powierzyć przetwarzanie danych osobowych w formie umowy zawartej na piśmie. Powierzenie danych, może być również częścią umowy podstawowej, dotyczącej świadczenia usług na rzecz administratora i przez niego powierzonych. Forma pisemna Umowy określi również precyzyjnie wzajemne prawa i obowiązki stron umowy. Dodatkowo, administrator danych powinien prowadzić rejestr umów, na podstawie których powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych a tzw. procesor
4.3 (85%) Głosy: 4

2 KOMENTARZE

  1. w dzisiejszych czasach na każde przetwarzanie danych osobowych musi być informacja czy umowa kto i w jakim celu przetwarza dane. dobrze, że regulują to takie zapisy, przynajmniej wiadomo do kogo zwrócić się w razie nieprawidłowości i pociągnięcia odpowiedzialności.

  2. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w kwestii ochrony danych,a jedna osoba powinna być wyznaczona aby w odpowiedni sposób pilnować tego przestrzegania.Zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i być czujnym szczególnie jeśli chodzi o wszelkie kontakty w sieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code